Erasmus Coordination Office

Faculty Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Tunç Çatal

Computer Engineering Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Serhat Özekes

Bioengineering Coordinator: Asst. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu

Industrial Engineering Coordinator: Asst. Prof. Dr. Murat Demirer

Molecular Biology and Genetics Coordinator: Asst. Prof. Dr. Belkıs Atasever Arslan

Molecular Biology and Genetics (Eng) Coordinator: Asst. Prof. Dr. Pınar Öz